BE4YOU2 en Erasmusuniversiteit zijn gevraagd onderzoek te doen naar de ervaringen van oud-bewoners met geweld.

Wilt u meer info over dit onderzoek en/of betrokkenheid van BE4YOU2 bij dit onderwerp? ➟ Neem contact met ons op.

Wat is BE4YOU2?

BE4YOU2 is er voor mensen vanaf 18 jaar  die opgegroeid zijn of opgroeien in kwetsbare en complexe opvoedsituaties, wat heeft geresulteerd in betrokkenheid van de Jeugdzorg; zij willen dit gegeven een krachtige plaats in hun leven geven. 

BE4YOU2 is er ook voor hulpverleners en leerkrachten – op groepsniveau- die te maken hebben met deze jeugdigen en volwassenen, en  die aan dit proces van empowerment een bijdrage willen leveren.

En tenslotte is BE4YOU2 er voor uitvoerende organisaties op het gebied van hulpverlening en onderwijs en in het sociaal domein, organen voor belangenbehartiging bv. van mensen uit de jeugdzorg, en relevante advies-en beleidsorganen, ten behoeve van kennisbevordering en beleidsvorming over emancipatie en empowerment van ‘gebruikers’ van Jeugdzorg.

Onze uitgangspunten

Alle activiteiten van BE4YOU2 zijn gericht op het vergroten van autonomie en het sociale netwerk: empowerment van zowel individu als groep. Levenservaring en het omzetten van deze ervaring naar deskundigheid en kennis staan altijd centraal.

Bij BE4YOU2 draagt een ieder vanuit eigen ervaring, perspectief en kennis bij aan de deskundigheidsbevordering van de ander.

BE4YOU2 wil empowerment en emancipatie bevorderen door:

 • het benutten en versterken van eigen kracht en talenten van deelnemers aan haar projecten
 • omstandigheden van deelnemers helpen aan te passen
 • het helpen ontwikkelen en bestendigen van het netwerk van deelnemers
 • kennisontwikkeling door onderzoek te (laten) doen naar de werkzaamheid van haar methoden, en ontwikkelen en bevordering van kennis op collectief niveau door samenwerking met kennisinstituten.
 • Opinievorming en beïnvloeding van instanties en beleidsorganisaties in het hulpverlenings- en sociaal domein.

Ons aanbod

Naast training, voorlichting en coaching op het gebied van ervaringsdeskundigheid biedt BE4YOU2 advies en projectbegeleiding bij verandertrajecten waar deze deskundigheid gewenst is.

Coaching

Coaching is een krachtig instrument om mensen te helpen belemmeringen (uit het verleden) op te lossen en tot vergroting van zelfinzicht te komen.

Waar het passend is werken wij in onze coaching samen met Ervaringscoaches.

Wij willen waar nodig zorgen voor toegankelijke coaching en hulpverlening voor mensen 30+die te maken hebben gehad met een POS (Problematische Opvoedingssituatie) en op zoek zijn naar hulp: uit  onderzoek blijkt dat zij vaak geen geschikte hulpverlening vinden. 

Training en voorlichting

 • Experience Power

Het trainingsprogramma Experience Power is bedoeld voor mensen die willen werken met hun ervaring en bestaat uit 3 modulen:

 • Ervaren Jaren: gericht op het hervinden van de eigen kracht in het eigen verhaal.
 • Van Maatje tot Meester: op weg naar co-trainerschap of/en ervaringscoach bij BE4YOU2
 • 4ME: individueel ontwikkelingstraject tot trainer/coach

Lees verder bij Experience Power

 • Bijeenkomsten voor lotgenoten geweld in de jeugdzorg

We maken hierbij gebruik van de module Ervaren Jaren.  

In de bijeenkomsten bespreken we verschillende thema´s. Vier domeinen vormen de kapstok hiervoor:

1 - (Fysieke) integriteit: jezelf en de ander veilig houden
2 - Duurzaamheid: veilige en voedende relaties met anderen.
3 - Levenskunst en filosofie: wat te doen met wat is gebeurd, wat is de kracht ervan?
4 - Gezonde levenswijze: sport en kunst: hoe kan ik mij uitdrukken?

Thema´s zijn o.a.:

-Omgang met biologische gezinsleden en loyaliteit;
-Omgaan met geweldservaringen, met een verleden in de jeugdzorg,
-Omgang met vrienden, docenten, hulpverleners; sociaal netwerk.
-Rouw, gevoelens van verlies, hoop op een betere toekomst;
-Copingstrategieën, de kracht daarvan en de minder positieve gevolgen;
-Vertrouwen in eigen effectiviteit, opnieuw labelen van ervaringen, waardoor talenten kunnen worden (her)ontdekt
-Deelnemers zelf kunnen ook thema’s inbrengen.

De bijeenkomsten worden begeleid door professionele en ervaringsdeskundige coaches. Zij hanteren verschillende soorten van coachen. Op aangeven van de groep kunnen andere specialisten worden ingehuurd.

 • Praktische Informatie
 • Frequentie en duur: Vier groepsbijeenkomsten van 4 -5 uur. Maximaal 12 deelnemers. Idealiter blijft de groep één geheel. Maar instromen is mogelijk. Er is altijd een voorgesprek om samen te kijken of deelname die meest geschikte stap is.
 • Plaats van bijeenkomst: Stichting Fynder in de Kroon, Schiemond 20 3024 EE in Rotterdam. (dekroonrotterdam.nl).
 • Data: elk kwartaal start een nieuwe cyclus bijeenkomsten
 • Inloop vanaf 10.30 – programma 11.00 – 15.00
 • Lunchen doen we bij de buren in het gebouw, hieraan zijn geen kosten verbonden.
 • Reiskosten om te kunnen deelnemen worden vergoed.

Voorlichting/training voor onderwijsinstellingen

 • Hoe stem je als leerkracht op kinderen, die ingrijpende levensgebeurtenissen hebben meegemaakt als geweld en uithuisplaatsing.

(Team)Trainingen op maat 

Bij Be4you2 vinden we ervaring erg belangrijk. Daarom werken we waar het kan met ervaringscoaches; mensen die hun eigen ervaring in jeugdhulp en onderwijs weten in te zetten voor coachings- en trainingsvragen van anderen.

 • Trainingen voor onderwijsinstellingen, sociale wijkteams, jeugd-zorginstellingen.
 • Ervaringsdeskundigen: training voor professionals. Hoe geef je vorm aan samenwerking met ervaringsdeskundigen die autonoom meedenken en beslissen over de vormgeving van hulpverlening.
 • “Het kind van de rekening, daar waar het echt om gaat” Omgaan met verschillende belangen van partijen in jeugdzorg, onderwijs. Op welke wijze kun je zorgen dat de belangen van de jeugdigen waar het om gaat behartigd blijven?
 • Systemisch werk in (Jeugd)zorg en onderwijs: jeugdigen en hulpverleners kunnen steeds hun eigen counterscript (afweermechanismen om pijnlijke gevoelens weg te houden) herhalen. Opstellingen, in een groep of individueel, geven veel inzicht en aanknopingspunten om van daaruit verder te werken:
 • Omgaan met je eigen verhaal: Uit angst voor stigmatisering vertellen veel mensen die uit huis geplaatst zijn (geweest) hun eigen verhaal niet. Dit gaat ten koste van de kracht die de ervaring heeft. Wanneer en hoe ga je om met de vraag naar je ervaringen?

Conflictbemiddeling / mediation 

Vanuit inzichten uit de faciliterende en narratieve Mediation biedt BE4YOU2 begeleiding om met meerdere brillen te kijken naar en zicht te krijgen op het conflict en om nieuwe manieren te ontwikkelen om daarmee om te gaan.

Ontwikkeling en advies

BE4YOU2 is er ook voor organisaties in transitie, die ervaringsdeskundigheid, en de kracht van het eigen verhaal willen inzetten. Met de kracht van de ervaring binnen BE4YOU2 worden valkuilen en struikelblokken getransformeerd naar aansporingen en in co-creatie nieuwe paden ontdekt.

BE4YOU2 wil ook optreden als gesprekspartner bij beleids- en besluitvorming in het hulpverlenings- en sociaal domein op de onderwerpen empowerment en ervaringsdeskundigheid. 

Nadere informatie

Wil je meer weten over deze programma’s, en/of zou je van ons aanbod willen gebruik maken, neem contact met ons op via contact