• Ervaren Jaren na geweld in de jeugdzorg (juli 2021- 2024).

  Na het verschijnen in 2019 van het rapport van commissie de Winter, Onvoldoende Beschermd, is gebleken dat er veel behoefte bestaat aan bijeenkomsten over dit thema.

  We organiseren bijeenkomsten Ervaren Jaren, voor mensen die te maken hebben met de gevolgen van geweld in de jeugdzorg. Zie ook (link naar Info/bijeenkomstenlotgenoten geweld in de jeugdzorg).

  Lees ook : 

  Eindrapport Commissie Onderzoek - De Winter: kinderen werden vanaf 1945 in de jeugdzorg onvoldoende beschermd tegen geweld |  

  Publicatie door en voor lotgenoten geweld in de jeugdzorg

  Samen met deelnemers aan de lotgenotenbijeenkomsten Ervaren Jaren is vanaf 2022 een publicatie in voorbereiding over hun ervaringen, en overlevings- en copingstrategieën in verleden en heden. Een dergelijke publicatie kan als bron van informatie en herkenning dienen voor andere slachtoffers van geweld in de jeugdzorg. Tegelijkertijd kan deze publicatie bijdragen aan een ruimer inzicht bij hulpverleners. Ook betrokken zijn Annemiek Harder, hoogleraar orthopedagogiek Erasmus Universiteit Rotterdam, en Saskia Keuzekamp, hoogleraar participatie Vrije Universiteit en verbonden aan kennisinstituut voor sociale vraagstukken Movisie.

  Uitwerking van de aanbevelingen van het rapport Commissie De Winter geweld in de Jeugdzorg

  1. Samenwerkingsverband lotgenoten geweld in de jeugdzorg

  In oktober 2020 is, naar aanleiding van het rapport van de Commissie De Winter over geweld in de Jeugdzorg, door de toenmalig minister Dekker aanbevolen een samenwerkingsverband in te stellen voor lotgenoten van geweld in de Jeugdzorg. Doelen zijn o.a. belangenbehartiging en het vormen van een aanspreekpunt voor lotgenoten én organisaties vanuit de sector. Be4you2 is samen met andere lotgenotenorganisaties betrokken bij de oprichting hiervan.

  1. Advisering aan diverse instellingen op het gebied van jeugdzorg

  We nemen deel aan verschillende overleggen met Inspectie Jeugdzorg en VWS met betrekking tot (voorkomen van) geweld in de Jeugdzorg.  .

  Lees ook: Voortgang aanpak geweld in de Jeugdzorg (2021) (link invoegen).

  Advisering IGJ

  Vanaf 2020 vervult Be4you2 vanuit het ervaringsgerichte perspectief een adviesfunctie voor de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugdzorg met betrekking tot de kwaliteit van de hulp aan kinderen en jongeren. Onderwerpen tot nu toe waren o.a. ontwikkelingsgerichte hulp, terugdringen vrijheidsbeperkende maatregelen, communicatie met jongeren.

  Momenteel is nog een studiedag voor IGJ in voorbereiding. 

  Associate Members

  De oprichter van Be4you2 i.c. Marlene van Steensel is sinds 2021  één van de Associate Members van het kennisinstituut voor sociale vraagstukken Movisie. De associate members zijn mensen uit beleid en praktijk: gemeentelijke professionals, ervaringsdeskundigen en sociaal professionals.

  Movisie heeft dit netwerk gevormd met als doel  delen van kennis over wat werkt, ontwikkelen gezamenlijke leerprocessen,  en samenwerken met gemeenten die kampen met taaie vraagstukken.

  Lees ook: https://www.movisie.nl/associate-members/ervaringsdeskundigen 

  Aan Boord: voor jongeren tussen wal en schip 

  In samenwerking met Stichting Praktijk Mirosa en Movisie hebben we in 2020-2021 deelgenomen aan het project Aan Boord. Dit project beoogt community building en hulpverlening zoals Peereducation voor, door en met ervaringscoaches en jongeren die buiten de boord van reguliere hulpverlening vallen (zijn gevallen).

  Aan Boord doet mee aan het programma Alle jongeren een thuis van het Kansfonds (www.kansfonds.nl), en aan een hiermee samenhangend actieonderzoek door het Instituut Publieke Waarden (www.publiekewaarden.nl)

  De interventie Experience Power is hier door BE4YOU2 ingezet. Aan Boord is thans opgenomen in het reguliere aanbod van Mirosa.

  Training, begeleiding, workshops, lezingen, inspiratiesessies, gastlessen.

  Informeer naar de mogelijkheden. Meer: info