Bijeenkomsten voor lotgenoten geweld in de Jeugdzorg

Uit het rapport Onvoldoende beschermd (2019) blijkt dat veel kinderen/jeugdigen in pleeggezinnen en instellingen voor jeugdzorg te maken kregen met geweld: lichamelijk, psychisch en/of seksueel. Mensen die in de jeugdzorg slachtoffer zijn geworden van geweld hebben veelal het gevoel overgehouden dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor dit geweld tegen hen. De bijeenkomsten Ervaren Jaren bieden een veilige setting voor het vertellen van het eigen verhaal, het elkaar steunen en stimuleren tot het nemen van positieve stappen.

“Er zijn veel verschillende manieren waarop we het verhaal van ons verleden aan onszelf kunnen vertellen. Door aandacht te besteden aan wat ons geholpen heeft om te kunnen overleven,  kunnen we onszelf gaan respecteren en aan ons ingewikkelde verleden denken met een gevoel van trots in plaats van spijt (Banning 2005)”.

Ervaren Jaren

Stichting BE4YOU2 organiseert al sinds 2011 bijeenkomsten voor mensen die in hun leven met kinderbescherming, jeugdzorg, uithuisplaatsing te maken hebben gehad. De leeftijd van de deelnemers varieert van 18 jaar zonder leeftijdsgrens aan de bovenkant. Wij stimuleren juist deelname van verschillende generaties in één groep om een mix te bewerkstelligen van natuurlijke wijsheid en jeugdige energie. Tijdens de bijeenkomsten wordt met elkaar over verschillende onderwerpen uitgewisseld. Verdrietige zaken zoals het geweld dat mensen hebben meegemaakt, rouw, omdat je afscheid moest nemen van je vertrouwde thuissituatie, de aantasting van je gevoel van waardigheid en competentie. Maar ook delen we met elkaar wat we van deze tijd hebben geleerd, zoals moed houden, contact houden, het weer gaan vertrouwen van mensen. Deelnemers blijken vaak veel baat te hebben bij het delen van ervaringen en samen zoeken naar bronnen en verhalen in ons leven die ons sterk hebben gemaakt.

Meer...

Wat is BE4YOU2

 BE4YOU2 is er voor jeugdigen en volwassenen die als kind uit huis zijn geplaatst of anderszins met jeugdzorg te maken hebben (gehad) en dit gegeven een krachtige plek in hun leven willen geven. BE4YOU2 is er ook voor hulpverleners en leerkrachten die hieraan willen bijdragen.

BE4YOU2 is van mening dat er veel te leren valt van opgedane ervaringen, wat die ervaring ook is. In onze projecten staan levenservaring en het omzetten van deze ervaringen naar deskundigheid en kennis centraal. BE4YOU2 streeft ernaar een community van de deelnemers aan haar projecten te vormen, waarin een ieder vanuit eigen ervaring, perspectief en kennis bijdraagt aan de kracht en deskundigheidsbevordering van de ander.   Meer...

Wat doet BE4YOU2

Naast training, voorlichting en coaching op het gebied van ervaringsdeskundigheid biedt BE4YOU2 advies en projectbegeleiding bij verandertrajecten waar deze deskundigheid gewenst is. Meer...

 

Wie zijn BE4YOU2

Het team van BE4YOU2 bestaat uit ervaren coaches, trainers en adviseurs, die allen ervaring hebben met jeugdzorg: als kind/jeugdige, als ouder en/of als professional. Wij kennen de jeugdzorg van binnenuit en vinden daarin onze betrokkenheid en passie om vorm en inhoud te geven aan waar BE4YOU2 voor staat. Ook werken wij met vrijwilligers die hun ervaring met jeugdzorg met ons delen, en participeren wij in projecten met anderen. Meer...

Kennismaken met BE4YOU2 - ervaringen in perspectief

BE4YOU2 staat voor empowerment en emancipatie van mensen die te maken hebben (gehad) met jeugdzorg, door het delen van ervaringen, hieruit kennis genereren en deze inzetten en overdragen op zowel individueel niveau als groepsniveau. En vanuit deze achtergrond wil BE4YOU2 ook bijdragen aan opinie-en beleidsvorming bij relevante instanties en beleidsorganisaties.

Mensen die te maken hebben gehad met jeugdzorg hebben in hun jeugd  vaak veel moeten verduren. Dit heeft nog steeds invloed op hun dagelijks functioneren. Hun ervaringen hebben niet zelden een overwegend negatieve betekenis, nog eens versterkt door de maatschappelijke beeldvorming. BE4YOU2 gaat ervan uit dat door in het heden een alternatieve betekenis te verlenen aan de ervaringen uit het verleden, deze juist een bron kunnen zijn voor verdere ontwikkeling en versterking van het gevoel van eigenwaarde. Meer lezen (link naar Ervaren Jaren: Hoe, wat en waarom)