In het ervaringshuis kunnen jongeren die jeugdhulp  hebben gehad en/of thuisloos zijn tot rust komen en bouwen aan een nieuwe toekomst. En aan een nieuwe “familie”.

Een Ervaringshuis met BE4you2 biedt onderdak en ondersteuning aan jongeren vanaf 18 jaar. Ze werken samen aan oplossingen voor problemen die ze tegenkomen in hun leven en doen positieve ervaringen op. Daarbij leren ze van elkaar en van de ervaringscoaches (met eigen ervaring in de jeugdhulp). Eén van de ervaringscoaches woont in huis. Zij wordt begeleidt door een professionele coach met ervaringskennis en heeft het trainingsprogramma Experience power doorlopen.

De jongeren doen allemaal mee aan de training Ervaren Jaren uit het programma Experience Power. Daarin leren ze bijvoorbeeld hoe ze hun ervaringen kunnen (her) waarderen als bron van kracht en kennis. Lessen waar ook anderen van kunnen leren. Dit binnen de context van een veilige (woon)plek met beschikbare sociale steun. Het netwerk van BE4YOU2 bestaat uit meerdere mensen uit verschillende generaties en met verschillende vormen van expertise in de jeugdhulp of het onderwijs. Ten behoeve van de sociale steun wordt er veel aandacht besteedt aan het uitbreiden en onderhouden van dit netwerk. De jongeren krijgen de mogelijkheid om langzaam de vleugels uit te slaan, weg te gaan en ook weer, al is het voor even, terug te komen.

Na de training Ervaren jaren kunnen de jongeren de vervolg training van Maatje tot Meester volgen en zelf ervaringscoach of co-trainer worden. Deze training gaat gepaard met een individueel coachingstraject 4ME.

Het doel van deze interventie is empowerment met belangrijke pijlers als autonomie, keuzevrijheid, sociale verbondenheid, meer vaardigheden om keuzes te maken en met situaties om te gaan en weerbaar te zijn.

Lees meer Experience power, ervaren jaren, maatje tot meester, coaching 4me, ervaringscoaches, sociale verbondenheid.

 

Training Experience Power

De training bestaat uit verschillende onderdelen namelijk Ervaren Jaren, van Maatje tot Meester en 4me en zijn ook als losse onderdelen elders in te zetten

Ervaren jaren is tot stand gekomen door medewerking en inzet van veel mensen met ervaring in de jeugdhulp. Er wordt expliciet stilgestaan bij persoonlijke ervaringen uit heden en verleden, niet alleen als bron van pijn, verdriet en schaamte, maar juist ook als bron van kennis en kracht.

Samen met ervaringscoaches uit verschillende generaties worden deelnemers uitgedaagd en gestimuleerd andere betekenis te geven aan de ervaringen die zijn opgedaan en de meegekregen cognities daarover. Veel jongeren uit de jeugdhulp hebben immers meegekregen dat zij ‘de schuld’ zijn van een verstoorde thuissituaties. Belangrijk onderwerpen zijn de strategieën die mensen zichzelf hebben aangeleerd; zoals weglopen, vluchten, vechten, niets doen om met nare ervaringen om te gaan. Gedrag dat door de omgeving meestal  als negatief gelabeld is en als probleemgedrag in plaats van als een manier waarop de jongere actief en creatief met zijn situatie om probeert te gaan.

De training helpt om mensen dat andere verhaal te laten ontdekken en vertellen waarmee hij zichzelf kan zien als iemand die actief bezig is geweest zijn of haar eigen situatie te veranderen. Bijvoorbeeld; het ging om vluchten, jezelf in veiligheid brengen in plaats van om weglopen. Een van de ondersteunende technieken hierbij is het hanteren van een positieve denkstijl. In de training gaat het feitelijk steeds om alternatieve betekenisverlening aan de ervaringen, het herwaarderen en daarmee ook om zingeving.

De ervaring is dat de training Ervaren jaren een positieve invloed heeft op het “geloof in eigen kunnen”.

Training Van Maatje tot Meester

is een vervolg op ERVAREN JAREN. In deze training kunnen de deelnemers zich ontwikkelen als (co)trainer en ervaringscoach.  Het bij een groep horen die hun ervaringen inzet om anderen te helpen heeft een versterkend effect op het vergroten van eigenwaarde, de eigen kracht en het (door)ontwikkelen van talent. De deelnemers aan Van Maatje tot Meester leren hun eigen ervaringen, talenten (bij voorbeeld creatieve werkvormen) en vakkennis in te zetten om anderen uit te nodigen in het BE4YOU2-netwerk en hen te ondersteunen bij hun eigen ontdekkingstocht.

Wanneer de jongeren deze training hebben gedaan kunnen zij meewerken als ervaringscoach. Ervaringscoaches: dagen de jongeren systematisch uit hun ervaring uit verleden en heden in te zetten in het dagelijks leven, zowel voor zichzelf als voor elkaar: luisteren, tips geven, een beroep te doen op de ervaring van de ander (‘hoe heb jij dat aangepakt?’). De jongeren kunnen zo elkaars (positieve) identificatiemodellen worden. Dit delen en actief inzetten van de ervaring in het dagelijkse, gewone leven, en in contacten met anderen heeft een sterk empowerende en emanciperende werking, niet alleen op individueel niveau maar ook op groepsniveau: het helpt de jongeren een positief en krachtig beeld van ‘zijn groep’ te ontwikkelen, waarmee het negatieve sociale stigma doorbroken kan worden. Veiligheid is een absolute voorwaarde om deze aanpak te laten werken.

De begeleiders in het Ervarings(t)huis, de zgn. ‘ervaringscoaches’, zijn zelf ervaringsdeskundigen.  Zij hebben een jeugdzorgachtergrond, zelf de training Exerience Power doorlopen. Dit geldt ook voor de hoofdbewoner van het Ervarings(t)huis.  Ook de trainers van Experience Power zijn ervaringsdeskundige professionals. Deze expliciete keuze voor de inzet van ervaringsdeskundigen in begeleiding/coaching en training onderstreept het belang en de waarde van ervaringskennis, verkleint de afstand tussen jongere en begeleider, en biedt de jongere positieve identificatiemodellen en perspectief. 

Het trainingsonderdeel Van Maatje tot Meester focust hier expliciet op: jongeren kunnen hierin opgeleid worden tot ervaringscoach waarbij er een sterke nadruk ligt op het belang van de persoonlijke ervaring voor anderen, en voor de ingroup. 

Het betreft hier empowerment op groepsniveau, waardoor niet alleen de individuele jongere maar de groep als zodanig krachtiger en machtiger wordt. De jongere wordt uitgedaagd zich in positieve zin als groepslid te manifesteren door ‘de boer op te gaan’, presentaties te geven op relevante plekken, zoals opleidingen en andere sociaal maatschappelijke organisaties. Het helpt verder het sociale stigma af te breken, hun een voorbeeldfunctie voor anderen te laten innemen,  waarmee de ervaring en de ervaringskennis nog sterker positief gelabeld worden.

Me: Individueel coachingstraject

Belangrijk onderdeel van het programma Experience Power is een  persoonlijk coachingstraject, 4ME De deelnemers werken aan hun persoonlijke leervragen en doelen om als ervaringscoach, trainer en rolmodel hun ervaringen en kennis in te zetten.