Kennismaken met BE4YOU2 - ervaringen in perspectief

BE4YOU2 wil ervaringen delen, kennis maken en bundelen en inzetten om mensen die te maken hebben (gehad) met jeugdzorg in hun kracht te laten (komen). Deze empowerment gedachte staat hier niet alleen voor vergroten van mogelijkheden voor de toekomst, maar vooral ook over betekenis geven in het heden aan de ervaringen uit het verleden. Veel mensen hebben te maken met een jeugd waarin zij veel moesten verduren; dit heeft nog steeds invloed op hun dagelijkse functioneren. Hun ervaringen moeten ergens een plaats krijgen in hun leven en een bron kunnen zijn voor verdere ontwikkeling. Dit gaat over zingeving, over heel mogen zijn. BE4YOU2 gaat ervanuit dat deze ervaringen de motor kunnen zijn voor herstel van het zelfregulerend vermogen van mensen. Mensen hoeven geen afstand te doen van hun ervaringen als zij optreden in de samenleving. Het gaat ons erom dat mensen de ervaringen, die zij hebben opgedaan in hun geschiedenis, een plaats geven en kunnen integreren in hun dagelijkse handelen en vormgeving van hun toekomstplannen.

Subjectivisme als uitgangspunt

We zijn niet op zoek naar dé waarheid, maar naar de betekenis van ervaringen, naar beleving daarbij. De beleving kan veranderen; als de dominante discourse in je gezin van herkomst is geweest dat je verantwoordelijk bent voor de ontwrichting van het gezinsleven, neem je dat als kind aan als waarheid. In de cognitie ligt deze “waarheid” als het ware opgeslagen. Maar dé waarheid is altijd sociaal, historisch en cultureel geconstrueerd. Afhankelijk van de context kan er een ander verhaal ontstaan.

Programma Experience Power:

Experience Power beoogt een toename van positieve waardering van de eigen mogelijkheden, een toename van persoonlijk leiderschap, waardoor iemand het gevoel krijgt controle te hebben in zichzelf en zichzelf en belangrijke anderen. In de training komen steeds vier leerlijnen naar voren, ontleend aan het werk van Oosterling over eco-sociale educatie (Oosterling 2012).

1- (Fysiek) integriteit: je zelf en de ander veilig houden

2- Duurzaamheid: veilige en voedzame relaties met anderen

3- Levenskunst en Filosofie: wat te doen met wat is gebeurd, wat is de kracht ervan?

4- Gezonde levenswijze: sport en kunst: hoe kan ik mij uitdrukken.

Experience power gaat uit van de sterke kanten van de mens zoals in de positieve psychologie verwoord: “Psychology is not just the study of disease, weakness, and damage; it’s also a stuy of strengt hand virtue. Treatment is not just fixing what is wrong; it also is building what is right”. In de trainingen staat het aanboren en ontwikkelen van aanwezige krachten centraal. Aandacht wordt besteed aan betrokkenheid, coping (de manier waarop mensen met situatie omgaan), tevredenheid, zelfvertrouwen, persoonlijke ontwikkeling en motivatie.

De onderwerpen die in Experience Power worden behandeld zijn tot stand gekomen door medewerking en inzet van veel mensen met ervaring in de jeugdhulp en bestaat uit verschillende modulen namelijk Ervaren Jaren, van Maatje tot Meester en 4me. Deze modulen en zijn ook als losse trainingen elders in te zetten.

1. Ervaren Jaren Doel:

Deelnemers leren nieuwe betekenis geven aan hun ervaringen uit heden en verleden, waardoor de ervaringen een bron van kennis en kracht kan worden. De training helpt om mensen dat andere verhaal te laten ontdekken en vertellen, waarmee hij zichzelf kan zien als iemand die actief bezig is geweest zijn of haar eigen situatie te veranderen. Een van de ondersteunende technieken hierbij is het hanteren van een positieve denkstijl en maken gebruik van inzichten en gesprektechnieken vanuit narratieve-, en faciliterende mediation. “Ervaren jaren” is er voor mensen vanaf 16 jaar, die te maken hebben (gehad) met kwetsbare opvoedsituaties. Zij komen bij elkaar en bespreken thema’s als omgaan met loyaliteiten, omgaan met je eigen verhaal in de buitenwereld, omgaan met rouw en verlies gevoelens, verstevigen van eigen kracht en motivatie.

2. van Maatje tot Meester

Met Ervaren Jaren als opstap leren de deelnemers in de training van Maatje tot Meester de eigen ervaring professioneel in te zetten als Ervaringscoach/co-trainer of maatje. Deze training bestaat uit 100 contacturen: theorie, oefenen in de praktijk en supervisie, waarin de leercyclus: Theorievorming, oefenen vaardigheden, Opdoen van ervaring, reflectie op ervaringen, nieuwe uitdagingen aangaan worden besproken.

3. 4ME : Supervisie

Belangrijk onderdeel van de training van Maatje tot Meester in het programma Experience Power is een persoonlijk coachtraject, De deelnemers werken aan hun persoonlijke leervragen en doelen om als ervaringscoach, co-trainer en rolmodel hun ervaringen en kennis in te zetten. Het betreft hier empowerment op groepsniveau, waardoor niet alleen de individuele jongere maar de groep als zodanig krachtiger en machtiger wordt. De jongere wordt uitgedaagd zich in positieve zin als groepslid te manifesteren door ‘de boer op te gaan’, presentaties te geven op relevante plekken, zoals opleidingen en andere sociaal maatschappelijke organisaties.